Pálfy Gyula

(szakmai önéletrajz)

1950-ben születtem Szegeden. Általános iskolába Szegeden és Fóton jártam. 1968-ban érettségiztem az újpesti Landler Jenő Híradásipari Technikumban. Ezt követően 1970 őszéig a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola növendéke, majd rövid ideig honvéd voltam. Ekkortól tíz éven át a Tímár Sándor vezetésével működő Bartók Béla Táncegyüttes tagjaként is működtem. Munkahelyeim néhány hónapig a Telefongyár Rt., majd a Híradástechnika Szövetkezet voltak. 1972. júl. 15-től az MTA Népzenekutató Csoportnál majd jogutódjánál, a Zenetudományi Intézetnél dolgozom. Ettől kezdve fokozatosan a gyűjtő- és feldolgozó munkában részben önállóan is egyre intenzívebben részt vettem.

Időközben a munkahely egyetértő támogatásával 1984-ben az ELTE Bölcsészkarán egyéni levelezőként okleveles etnográfus képesítést szereztem. Martin György halálát követően a filmtár gondozása rám maradt. Előbb a Hangdokumentációs Osztály, azóta a Táncosztály tagjaként (jelenlegi besorolásom műszaki ügyintéző).

Gyűjtőutakon határon belül és Ausztria valamint Jugoszlávia kivételével a szomszédos országokban jártam (továbbá a Bartók Együttes tagjaként a nemzetközi fesztiválok kínálta lehetőségeket is igyekeztem kihasználni).

Tagja vagyok a Magyar Néprajzi, a Nemzetközi Magyar Hungarológiai és a Magyar Tánctudományi Társaságnak.

Megjelent munkák

  1979  Adatok Kecel táncéletéhez. ZD 1979. 263–276.

  1982  A zenészfogadás egy módja Vajdakamaráson. In Zene, tánc ...  (A Népművelési Intézet Zene- és         Táncosztályának módszertani kiadványa) 8196.  Budapest.

  1982  Szerkezet, arány, sűrítés egy moldvai balladában. ZD 1982. 273280.

  1984a            Néptánc, táncélet. In Bárth J. (szerk.) Kecel története és néprajza 1984. 1021–1043. Kecel

  1984b            Egy mezőségi falu táncélete és táncai. Szakdolgozat az ELTE Folklore Tanszékén.

            112 old. + mellékletek.

  1985  Csárdás és kanásztánc. In Hintalan L. (szerk.) Kartal táncélete és táncai 1985. 27–32., 37–55.           Gödöllő Budapest

  1986  A magyarországi román tánchagyományok. TM 11. sz. 26–28., 12. sz. 18–20.

  1987a            On the Folk Dance Traditions of the Roumanians in Hungary. HDN 1987. 2. 22–25. Budapest

  1987b            Négy vajdakamarási sűrű legényes. Ethn. XCVIII. 304–349.

  1987c            Egy mezőségi falu táncélete. TT 1986–1987. 261–287.

  1988a            Egy mezőségi falu tánckészlete. ZD 1988. 263–275.

  1988b            Gyuri bácsi. Életjel. Táncházi tájékoztató füzet. Budapest

  1989  Négy vajdakamarási sűrű legényes. Ethn. 1987. 24. 304349. (Táncírás és kottamellék lettel, angol    nyelvű  összefoglalóval) Budapest.

  1990  Útmutató néptáncok gyűjtéséhez. Honismeret, 2–3. sz. (6 oldalas melléklet)

  1991a            A Vály-völgytáncéletéről és dallamairól. In Nap (független közéleti hetilap)1991. 2. sz. (I. 11. 3334.       Pozsony

  1991b            A gömöri Vály völgye táncéletéről és dallamairól. Honismeret, 5. sz. 47–51. (átdolgozva, fotókkal)

  1991c            A különböző filmtípusok és a video alkalmazásának előnyei és hátrányai az archivális célú rögzítésnél. ZD 1990. 269–272.

  1992  Túrkeve táncélete. TT 1990–1991. 108–116.

  1993  Martin György kéziratos hagyatékáról. In Martin György emlékezete. Szerk. Felföldi L. 133135.          Budapest

  1994a            Mezőségi magyar népzene Magyarpalatka. Kísérőfüzet két kazettás és CD Hungaroton Classic           kiadványhoz. Magyarul és angolul (Ford. Sue Foy; MK 1821618217; CD:                         ??)

  1994b            Über den autographischen Nachlass von György Martin. AE Hungarica 39 (12) 181184.

  1997a            Az MTA Zenetudományi Intézet filmtárának rövid története és a hosszú távú megőrzés

            problémái. NÉ LXXIX. 207211.

  1997b            Az MTA Zenetudományi Intézet filmtárának rövid története és a hosszú távú megőrzés

            kérdései. TT 19961997. 130135.

  1998  Az MTA Zenetudományi Intézete filmtárának rövid története és a hosszú távú megőrzés

            kérdései. ZD 1997–1998. 235–240.

(Leadott kézirat a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület nyolcadik, decsi találkozóján 2000. ápr. 28-án tartott előadás nyomán a sárközi táncokról címmel, néhány old. kottapéldákkal)

Társszerzőkkel:

Nagy Judit–Pálfy Gyula

  1989  A tánc és táncélet sajátoságai. In Bakó (szerk.) Palócok IV. 777–819. Eger

Tankó Gyula–Pálfy Gyula

  1993  Táncalkalmak Gyimesben. TT 1992–1993. 117–129.

Válogatás:

  1997  Néptánc kislexikon. Budapest

Közreműködés:

  1983  Néptáncközlések mutatója 19471981. Szerk. Nagy Judit. (Bibliográfiai adatgyűjtés másokkal.)    Budapest

  1985  Martin Gy. A mezőségi sűrű legényes c. tanulmányának kiegészítése, befejezése. Budapest

  1990  Magyar néprajz VI.-beli Erdélyi táncdialektus kéziratának ellenőrzése (korrektúra már nem!)

  1999  A sárközidunamenti táncok motívumkincse. Motívumkutatás, motívumrendszerezés. Kiadásra         előkészítés az 1964-es „kézirat gyanánt” alapján

Lektorálás:

  1997  A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Szerk. Felföldi L.Pesovár E. [második kiadás!]        Budapest

  1999  Bodrogköz táncai és táncélete 19461948. (Kaposi Edit) Budapest

  2000  A széki hangszeres népzene. Szerk. VirágvölgyiFelföldi. Budapest

  2000  A magyar népi tánczene. Szerk. VirágvölgyiPávai. Budapest

  2000  A magyar fúvóshangszerek??????Szerk. VirágvölgyiAgócs? Budapest

Táncművészetbeli egyéb:

  1987  Valóban, nemcsak Ráckeve! Kutatástörténeti tények. TM. 1987/5. 3132.

  1988  Moszkvai fesztiválélmények. TM. 1988/11. 36 37.

  1989  Kárpátaljai gyűjtések. TM. 1989. 12. sz. 20. [fyla]

  1990  Tudományos tanácskozás az MTA Zenetudományi Intézetben. TM. 1990/11. 412. (F. L. + F. J-vel)

Recenciók:

  A körverbunk (Ethnographia 1987/24 és Hungarológiai Értesítő)

  A mezőségi sűrű legényes (Ethnographia 1987/24)

  Magyar néprajz VI. Népzenene, néptánc, népi játék-ról. Németül, ford. Ferenci Ilona. (Jahrbuch für      Volkslied-forschung 1992 (32.). Hrsg.: Otto HolzapfelHartmut BraunJürgen Dittmar. Erich          Schmidt Verlag, Berlin. 189190.

  Paksa Katalin: A magyar népdal díszítése. Ethn. CV. (1994) 322.

  Paksa Katalin: A magyar népdal díszítése. (Ua németül) AE Hung. 44  (12). 284286. (1999.)

Rádióelőadások:

  -- Beszámoló a X.(?) Dunamenti Folklórfesztiválról (Cseremiszek, margitfalvi szlovákok stb. 1987 őszén.)

  -- Rövid ismertetés a vajdakamarási táncokról 1990. jan.

            [Az alábbi kettő a Népzenei Hangos Ujság (vagy a melléklete) műsorban hangzott el.]

  -- Vajdakamarás táncai I. rész: Kossuth 1990. máj. 28.[14h32']

            II. rész: Kossuth 1990. jún.1. [14h40']

  -- Vály-völgyi beszámoló. (Rádióelőadás, két részes.)

            I. rész: Kossuth 1991. dec. 11.

            II. rész: Kossuth 1991. dec. 18.

  -- Egy Maros-Küküllő közi falu (Vámosgálfalva) tánceznéje. Bartók rádió, Népzenekutatók műhelyében             sorozat. (elh. 1993 febr. v. márc)