MTA Zenetudományi Intézet


A Néptánc Archívum leírása

A gyűjtemény általános ismertetése

Az Archívum Európa egyik legjelentősebb ilyen jellegű gyűjteménye. Célja főleg a magyarság tánchagyományára vonatkozó dokumentumok (filmek, fotók, szöveges információk, zenei felvételek) gyűjtése és kutatása. Emellett a kutatás figyelme kiterjed a Kárpát-medencében élő más népek táncaira is. Különösen jelentősek a cigány, a román, a szlovák, és számottevőek a délszláv, a kárpáti lengyel és a német táncokra vonatkozó gyűjtések. Ezeken kívül kisebb mértékben szinte minden európai nép táncai képviseltetve vannak a a gyűjteményben, s szórványosan az afrikai és az ázsiai népek táncaira is van példa. Figyelmet érdemel a Volga vidéki finnugoros és törökös népek táncainak gyűjteménye. Az Európán kívüli népek táncaira vonatkozó dokumentumok közül a legjelentősebb az etiópiai gyűjtemény. Az archívum ma cca. 400.000 m filmet, 40.000 fotót, cca. 10.000 lap terjedelmű szöveges gyűjtést és kéziratot tartalmaz.

Története

A mai gyűjtemény közvetlen megalapozása a Népművészeti Intézetben kezdődött 1950-ben az amatőr népművészeti mozgalom dokumentálásával. E tevékenység 1954-re rendszeres tudományos kutatássá fejlődött, amely a hivatásos kutatók és a néptáncmozgalom szakembereinek együttműködésére épült. Ebben az időben alakult ki az archívum ma is érvényes fölépítése és nyilvántartási rendje. 1965-re a gyűjtemény már a mai anyag egyharmadát tartalmazta. Ekkor került át Kodály Zoltán kezdeményezésére az MTA Népzenekutató Csoportjához. Gondozását, gyarapítását és anyagának közzétételét ma az MTA Zenetudományi Intézetének 1974-ben létrehozott Néptánc Osztálya végzi, amelynek a megalakulástól 1983-ban bekövetkezett haláláig Martin György volt a vezetője. Őt követte Pesovár Ernő. Ma Felföldi László irányítja a kutatást. A néptáncok gyűjtése az 1950-es években a mai Magyarország területére, főleg Somogyra, Sárközre, a Duna mentére, Rábaközre, a Felső-Tisza vidékre, a Palócföldre, a Dél-Alföldre terjedt ki, s fokozatosan szélesedett ki Erdélyre (főleg Kalotaszegre, Mezőségre, Gyimesre, Mezőségre) és a környező országok magyarságára. Az extenzív gyűjtőmunkáról a hangsúly az 1990-es években tevődött át az intenzív gyűjtéskiegészítő, adatellenőrző, forráskiadó munkára.

A gyűjteménnyel foglalkozó hivatásos munkatársak voltak korábban: Lányi Ágoston kinetográfus, Pesovár Ferenc néptánckutató, Halmos István, Halmos Béla és Virágvölgyi Márta népzenekutatók. Az osztály jelenlegi munkatársai: Fügedi János kinetográfus, Pálfy Gyula gyűjteménykezelő, Szőkéné Károlyi Annamária archivátor, Gombos András fiatal akadémiai kutató, Vadasi Tibor etnográfus és Misi Gábor programozó matematikus. Rajtuk kívül számos külső munkatárs segítette és segíti az archívumban folyó munkát.

A gyűjteményrészek részletes bemutatása

Az archívum – a néptánc sokrétű, összetett természetnek megfelelően – öt gyűjteményrészből áll: filmtár, táncdallamtár, szöveges gyűjtemény, fotótár, táncírástár.

Filmtár

A mozgófilmnek a tánckutatásban való jelentősége miatt, a filmtár a gyüjtemény legfontosabb része. Jelenleg  az 1462 tekercs filmet tartalmaz, amely cca 400.000 m filmen kb 25.000 táncfolyamatot jelent több mint 1000 településről.

A filmekhez kapcsolódó, leíró anyakönyvek a filmre vett táncok pontos megjelölését és a legfőbb néprajzi, technikai adatokat tartalmazzák. Egyben utalnak a többi gyűjteményrésszel való kapcsolódásra (27 adat). A kutatást kétféle földrajzi cédulakatalógus segíti. Az egyik a falvak nevének abc rendjében s azon belül a gyűjtések időrendjében csoportosítja a gyűjtőpontokat. A másik a megyék nevének betűrendje, azon belül a falvak betűrendje és a gyűjtések időrendje szerint rendeződik. A cédulákon fel van tüntetve a film leltári száma, a zenei felvétel azonosító számai, a gyűjtés helye, ideje, az operatőr neve és a gyűjtés témája. A katalógus az egész eddigi gyűjtést felöleli. Ezek az adatok számítógépes adatbázisban is hozzáférhetőek.

Táncdallamtár

A tánczenei gyűjtemény a Népzenei Archívumnak is részét képezi, a népzenei kutatásnak is alapanyaga. Nyilvántartása a vokális és egyéb hangszeres népzenei anyagokhoz hasonlóan készül, azonban mindenhol utalás történik a táncokkal, tánctípusokkal s a filmekkel való összefüggésekre. Ebben a gyűjteményben az eligazodást összevont (gyűjtésenkénti cédulakatalógus) segíti.

A lejegyzett táncdallamok rendszerezése a tánctipológiai, hangszeres népzenei, dallamrend-szerezési és dallamtörténeti kutatások sajátos szempontjai szerint történik. Az eddig rögzített táncdallamok számát több tízezerre becsüljük. A lejegyzett dallamok száma cca. 10000. Ezek adatai számítógépes adatbázisban is hozzáférhetőek.

Szöveges gyűjtemény

Főleg a táncfolklorisztikai gyűjtések során följegyzett helyszíni megfigyeléseket, vissza-emlékezéseket, a táncokhoz és a tánczenéhez kapcsolódó nyelvi adatokat tartalmazza. Ezek nélkülözhetetlen ismereteket nyújtanak a táncok társadalmi és tudati hátterének, funkcionális körülményeinek megvilágításához. Emellett itt találhatók a külső és belső kutatók, valamint az amatőr gyűjtők kiadásra vagy pályázatra szánt műveinek eredeti kéziratait is. A leltárkönyv föltünteti a kézirat leltári számát, a gyűjtés helyét, idejét, a gyűjtő nevét, a kézirat terjedelmét, példányszámát, származását és a gyűjtemény más egységeivel való kapcsolódását. A szöveges gyűjtemény 1500 tételben több tízezer lap terjedelmű írott anyagot tartalmaz. Az egyes adatok tematikus cédulakatalógusban való elrendezése folyamatosan történik. E gyűjteményben a tájékozódást földrajzi katalógus segíti, amely a filmtáréhoz hasonlóan, megyék szerint rendeződik. A kartonokon fel van tüntetve a kézirat leltári száma, a gyűjtés helye, ideje, a gyűjtő neve és a filmszám, amelyre a kézirat vonatkozik. A gyűjtemény részét képezi a tánctörténeti adatgyűjtemény is, amely főként múlt századi folyóiratok, hírlapok jelentős táncvonatkozású anyagára terjed ki. A szöveges gyűjtemény adatainak számítógépes feldolgozása folyamatban van.

Táncfotótár

Jelenleg közel 40000 fotót tartalmazott, amelyek nagyobb része fekete-fehér fénykép, kisebb részben színes diapozitív. A tudományos táncközlések hitelesítő dokumentációját képezik. Szerepük a jellemző táncmozdulatok megörökítése mellett, a táncalkalmak hangulatának, környezetének szemléltetése. A fotógyűjtemény tartalmazza a jelentős múlt századi ikonográfiai anyag reprodukcióit is. A leltárkönyvben feltüntetjük a fotó leltári számát, a felvétel tárgyát, származási helyét, idejét, a gyűjtő-exponáló nevét, a negatív méretét és a fotó meghatározásának keltét.

A pozitív papírmásolatokat külön kartonra ragasztva tároljuk. Visszakeresésük földrajzi katalógus segítségével történik. A katalóguscédulán megtalálhatjuk a kép számát, a felvevő nevét, a felvétel helyét, idejét és témáját, valamint a filmre történő utalást. A fotótár adatainak számítógépes feldolgozása folyamatban van.

Táncírástár

Jelenleg 1289 rögtönzött táncfolyamat leírását tartalmazza több ezer oldal terjedelemben. A táncokat a nemzetközi jelírással – a Laban-kinetográfiával – jegyezték le a kutatók és kinetográfusok. A lejegyzés – a mozdulat és a kísérőzene szinkronjának írásos rögzítése – lehetővé teszi improvizatív táncaink formai és zenei sajátosságainak pontosabb megragadását.

A táncírások leltárkönyvében feltüntetjük a leltári számot, a táncnevet, a tánc származási helyét, a gyűjtő nevét, a gyűjtés idejét, a lejegyző nevét, a lejegyzés idejét, terjedelmét, s megjegyzést teszünk a lejegyzés teljességére, jellegére. A táncírástárban földrajzi katalógus segítségével tájékozódhatunk. A cédulákon fel van tüntetve a lejegyzés sorszáma, a gyűjtés helye, ideje, a lejegyzett táncfolyamat neve és filmtári száma. Ezek az adatok számítógépes adatbázisban is hozzáférhetőek. Elkezdődött a táncfolyamatok és motívumok kinetogrammok (mozgásjelek) formájában való számítógépre vitele és külön adatbázis kialakítása.

A táncírás gyűjtemény részét képezi a mintegy 10000 kartonból álló motívumtár is. Segítségével viszonylag teljes képet adhatunk az egyes táncfajták vagy területek „szókészletéről”.

A motívumtár katalógusa, amely szintén a gyűjtőhelyek abc rendje szerint rendeződik a következő adatokat tartalmazza: a motívum azonosítási száma, a tánc neve, a gyűjtés helye és a film leltári száma. Külön egységet képeznek a gyűjteményen belül a táncfolyamatok pauszra rajzolt és kiadványban megjelent lejegyzései.

A Néptánc Archívum történetét és szakmai fejlődését bemutató legfontosabb publikációk:

Felföldi László–Pesovár Ernő: A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Bp. 1997. Három nyelvű CD-ROM melléklettel.

Maácz László: Nemzeti táncgyűjteményünk. Táncművészet Bp. 1975. 2. sz. 14.

Martin György: Beszámoló a Népművészeti- és Népművelési Intézetben végzett tánckutató munka eredményeiről. Ethn. 1965. Bp. 251–259.

Martin György: A magyar néptánckutatás egy évtizede (1965–1975.) Ethn. 1977. Bp. 165–183.

Martin György: A Survey of the Hungarian Dance Research. In: Dance Studies Vol. 6. ed. Roderyk Martin György–Pesovár Ernő: A Szabolcs-Szatmár megyei monografikus tánckutató munka eredményei és módszertani tapasztalatai. Ethn. 1958. Bp. 424–436.

Lange Les Bois, St. Peter, Jersey, C. I. 1982. 9–45.

Morvay Péter: A népi tánckutatás két esztendeje. Ethnographia 1949. Bp. 387–393.

Pesovár Ernő: A Néptánckutató Munkaközösség módszeréről. Táncművészet, 1955. VII. 312–313.

A Néptánc Archívum anyagát közreadó legfontosabb publikációk

Lelkes Lajos (szerk.): Magyar néptánchagyományok. Bp. 1981.

Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Bp. 1970–1972 .

Martin György: A magyar körtánc és európai rokonsága. Bp. 1980.

Lányi Ágoston–Martin György–Pesovár Ernő: A körverbunk története, típusai és rokonsága. Bp. 1983.

Pesovár Ernő: A magyar páros táncok. Bp. 1997.