The building of the RCH Institute for Musicology will be closed between November 1, 2022 and March 31, 2023 due to technical reasons. The staff of the Institute can be reached by email. Thank you for your understanding!

 

This closure only concerns the Institute itself, the Museum of Music History is still open from 10:00 to 16:00 every day, except for Mondays.

A Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század 6. Ferences iskoladrámák második és harmadik kötetében az 1740 és 1762 között a csíksomlyói ferences diákok által előadott misztériumjátékokat olvashatjuk. Az irodalom-, színház-, művelődés- és lelkiségtörténet ezen egyedülálló forráscsoportját a 20. században szó szerinti értelemben is megóvta a csíksomlyói Szűzanya, hiszen a kegyszobor lába alatt teljes épségében fennmaradt a kézirategyüttes. A 2021 őszére megjelent két kötetnek a járványhelyzet miatt 2022. március 29-én megtartott könyvbemutatója kapcsán Kővári Réka, a BTK Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa, a kötetek egyik sajtó alá rendezője ismertetőjét olvashatjuk.

 

RMDE 18sz 6 2 boritoRMDE 18sz 6 3 boritoKovariReka

 

Az MTA Irodalomtudományi Intézetében 1980-ban körvonalazódott a Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század c. sorozat terve, a 18. századi iskolai színjátszás szövegkorpuszának közreadására pedig megalakult a Régi Magyar Dráma Kutatócsoport. A Ferences iskoladrámák első kötete (Csíksomlyói passiójátékok 1721–1739) 2009-ben látott napvilágot a Kilián István vezette kutatócsoport munkájaként, majd e kutatás 2016-ban az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre került, Pintér Márta Zsuzsanna irányításával. 2021-ben jelent meg a következő két kötet: Csíksomlyói passiójátékok 1740–1750, és Csíksomlyói passiójátékok 1751–1762.

 

kerekasztal

 

A sorozat kezdetén meghatározott elvek szerinti közreadás célja, hogy a négy évtizede a csíksomlyói kegytemplomban található Mária-kegyszobor talapzata, oltalma alól épségben előkerült kézirategyüttes bárki számára elérhető legyen. A csíksomlyói ferences rendház könyvtárában őrzött kéziratok közül az iskoladrámák legnagyobb forrása a Liber Exhibens Actiones parascevicas című, vaskos, 1348 oldalas, bőrkötéses gyűjtemény. A sorozat már megjelent első három kötete, s a tervek szerint idén megjelenő negyedik kötete adja közre az ebben a forrásban olvasható passiójátékokat. Az ötödik kötet két másik gyűjtemény, az Actiones Tragicae és az Actiones Comicae című kéziratokban lévő misztériumjátékokat, a hatodik pedig a fennmaradó iskoladrámákat fogja megjeleníteni. Ezzel a közeljövőben le is zárul a bő négy évtizede megkezdett kutatás kritikai szövegkiadása, az RMDE XVIII. század c. sorozat.

A könyvbemutatón megjelenteket Richter Pál, a Zenetudományi Intézet igazgatója köszöntötte, aki említette, hogy a zenekutatás területén is léteznek nagy, több évtizedes kutatásokat igénylő sorozatok, továbbá megemlékezett a két kötet megjelenése után nem sokkal Teremtőjéhez távozó Kilián Istvánról.

 

kerekasztal

 

A könyvbemutatón kerekasztal beszélgetés hangzott el, aminek résztvevői (Miskei Antal, a latin szöveg gondozója kivételével) a sajtó alá rendezők voltak: Pintér Márta Zsuzsanna és Demeter Júlia (akik egyúttal e kötetek szerkesztői is), Kővári Réka és Medgyesy S. Norbert, a beszélgetést pedig Soóky Andrea, a Balassi Kiadó igazgatója vezette. Több témát is érintett e beszélgetés, amiből a következőket emeljük ki: a sorozat múltja–jelene–jövője, a csíksomlyói kéziratok előkerülése és a kutatócsoport tagjai általi első kézhez vétele, a kéziratok jellegzetességi, a drámaszövegek forrásai, a színházban előadott ún. Csíksomlyói passió kapcsolata a ferences iskoladrámákkal.

 

kerekasztal

 

Az eseményt a bemutatott két kötetből vett idézetek keretezték. A második kötetben közölt 1741-es passiójátéknak a bevezetője, Prologusa nyitotta az alkalmat, amelyben – ugyan a Zenetudományi Intézetbe, de lélekben – Somlyóra érkezettekhez szólt a figyelmeztetés, hogy Krisztus kínszenvedésén való elmélkedés a legnagyobb, amit az ember tehet. Ugyanezen misztériumjátékból a kerekasztal-beszélgetés után az utolsó szcénát (majdnem teljes egészében) jelenítette meg a Medgyesy S. Norbert által alapított és vezetett Boldog Özséb Színjátszó Kör. A kereszt alatt a jobb lator megtérése, Krisztus halála és Mária siralma hangzott el; utóbbit Kővári Réka ugyanazon dallam háromféle (18. századi erdélyi ferences forrás, bukovinai és moldvai népzenei variáns) változatában adta elő. Végezetül a harmadik kötetben közreadott 1760-as passiójáték utolsó versszaka kívánt – ahogyan annakidején a nagypénteki misztériumjátékok nézőinek, úgy – a könyvbemutatón megjelenteknek a mennyekben koronát.

 

A könyvbemutatón készült videófelvétel – az ott látott diákkal együtt – a Zenetudományi Intézet csatornáján megtekinthető.

 

Kővári Réka

 


 

KovariReka2Kővári Réka a BTK Zenetudományi Intézet Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum tudományos főmunkatársa. Kutatási területe: Kájoni János Cantionale Catholicum c. énekeskönyvének kiadásai, dallamforrásai és énekeinek továbbélése a néphagyományban;

Legfontosabb publikációi:

A kézdialmási betlehem-játék. Magyar Egyházzene 2000/2001 (VIII) 31–48.

A Deák–Szentes kézirat. The Deák–Szentes Manuscript. Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány – MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest. (Fontes Historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria – Magyar Ferences Források 6.)

Medgyesy S. Norbert (szerk.) – Kilián István (s.a.r.): A karácsonyi ünnepkör színjátékai Magyarországon (11–18. század). Ráció Kiadó, Budapest, 2017. [Georgius Zrunek miséinek közreadása, más történeti betlehemesek zenei gondozása, jegyzetanyag]

Mária-siralmak a Ferences iskoladrámák 1–3. köteteiben. In: Körömi Gabriella, Kusper Judit, Verók Attila (szerk.) Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Líceum Kiadó, Eger, 2021, 135–153. A teljes kötet: http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/7254/

 

Teljes publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10017469