Kutatási projektek


 

A Régi Zenetörténeti Osztály kutatásának középpontjában a latin nyelvű egyszólamú liturgikus ének középkori és kora újkori gyakorlatának és elméletének története áll, amely magában foglalja az elsődleges források föltárását és összehasonlító vizsgálatát, az általuk közvetített gregorián énekkészlet liturgiai és zenei elemzését, végül a kiválasztott források és repertóriumok közreadását. 

A források – hangjelzett liturgikus kódexek és a belőlük származó töredékek – ebben az értelmezésben nemcsak a vizsgálat kezdeti, alapozó szakaszában töltenek be meghatározó szerepet, amely az elméleti absztrakció sodrásában fokozatosan halványodik, hanem végigkísérik a kutatás teljes folyamatát a deskriptív megismeréstől és primer tapasztalatszerzéstől az erre épülő következtetések egyre általánosabb szintű összefoglalásáig. A RZO aktuális kutatásainak főszálát az ilyen módon szélesen értelmezett forráskutatás alkotja, a főszál elágazásai pedig, a munka különböző szakaszaihoz kapcsolódóan a leírás - feldolgozás - kiadás egymásra épülő hármas egységében öltenek testet:

- leírás: a forrás jellegének megfelelő katalógusok és indexek készítése,

- feldolgozás: a forrás és tartalmának széleskörű monografikus feldolgozása

- kiadás: a kiválasztott szakaszok (műfaj-repertóriumok), illetve – néhány esetben – a teljes forrás hagyományos és online közreadása

 

Az absztrakció felől a konkrét feladatokhoz közelítve az alábbi ábra szemlélteti a Régi Zenetörténeti Osztály aktuális kutatási érdeklődését és projektjeit. Az egyes részterületek bemutatása, valamint az egy-egy projekthez tartozó saját oldal a baloldali menüsor megfelelő pontjai alatt érhető el.

 

 RZO projektjei