A BTK Zenetudományi Intézet székháza 2022. november 1. és 2023. március 31. között technikai okok miatt zárva tart. Az Intézet munkatársai csak emailen érhetők el. Kérjük szíves megértésüket!

 

A zárás csak az Intézetre vonatkozik, a Zenetörténeti Múzeum továbbra is nyitva tart, hétfő kivételével naponta 10–16 óra között!

CAO-ECE (Corpus Antiphonalium Officii - Ecclesiarum Centralis Europae)


 

 • Kezdete: 1980-as évek
 • Céljai: a közép-európai térség középkori zsolozsmakészleteinek feltárása, adatbázisokba rendezése, összehasonlító elemzése, közreadása;
 • a tradíció lényegi és járulékos összetevőinek különválasztása, források, forráscsoportok, hagyományok és alhagyományok rendszerének rekonstrukciója a teljes készlet alapján;
 • az összehasonlító forráselemzés eredményeként előállítható teljes, „ideális” zsolozsmarend, ugyanakkor az egyes források esetlegességeinek, egyéni változatainak megőrzése;
 • újfajta kutatás-módszertani megközelítés, mely a középkori zsolozsmarendet egységes organikus egészként, az egyes forrásokat pedig ennek egyedi manifesztációiként értelmezi.
 • Kronológia:
  • 1988: az első „kísérleti” kötet megjelenése a CAO-ECE program ismertetésével és 14 közép-európai egyházmegye ádventi zsolozsmarendjének közreadásával (Dobszay László, Prószéky Gábor));
  • 1990-2014: 12 önálló kötet Salzburg, Bamberg, Prága, Esztergom, Kalocsa-Zágráb, Erdély-Várad, Aquileia zsolozsmáival, a források áttekintésével és az adott hagyomány főbb tulajdonságainak összefoglalásával (Dobszay László, Czagány Zsuzsa, Kovács Andrea, Gilányi Gabriella);
  • 20?? : a CAO-ECE online változatának kialakítása számos új keresési lehetőséggel (Kiss Gábor)
  • 2015: A CAO-ECE beemelése a nemzetközi gregorián internetes adatbázisok egyesített rendszerébe (cantusindex.org; hunchant.eu)

 

Cao Ece01

 

További részletek

Az MTA Zenetudományi Intézetben Dobszay László kezdeményezésére létrehozott CAO-ECE elnevezésű kutatási projekt, valamint a hozzá kapcsolódó munkacsoport monumentális feladatra vállalkozott 1988-ban. A középkori magyar zsolozsmaliturgia fennmaradt forrásaiban megtalálható zenei tételek dokumentálása, tanulmányozása és értékelése mellett célul tűzte ki a közép-európai zsolozsmarítusok vizsgálatát és rekonstrukcióját: az adott liturgikus zsolozsmahagyomány valamennyi fennmaradt forrásának összes tételét figyelembe véve. A jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó projekt elsőként adott átfogó képet a zsolozsmán keresztül egy teljes európai régió középkori liturgikus viszonyrendszeréről; a középkori rítusok, ezen belül a forráscsoportok és az egyes források kapcsolatáról. Az eredményeket összegző latin–angol nyelvű könyvsorozat eddig 13 kötetből áll; ezek Salzburg, Bamberg, Prága, Aquileia, Esztergom, Kalocsa-Zágráb, Erdély-Várad egyházi központjainak középkori zsolozsmaliturgiáját rekonstruálják. A kötetek korpusza az adott hagyomány temporále-, ill. szanktorále-részének teljes repertóriumát adja közre kétlépcsős rendszerben: táblázatokba foglalva annak „ideális” alakját, s jegyzetekben-kommentárokban föltüntetve a vizsgálatba bevont egyes források eltéréseit, egyéni megoldásait. A bevezető tanulmányok – a CAO-ECE program elveinek összefoglalása után – tágabb egyháztörténeti összefüggésben ismertetik az adott rítus (és az alhagyományok) sajátosságait, valamint a fölhasznált forrásokat.

Bár a CAO-ECE alapvetően a számítógép lehetőségeinek kihasználására épült, hosszú ideig kizárólag könyv alapú publikációkban öltött testet. 2001-ben Kiss Gábor elkészítette a program első online-változatát, majd a legutóbbi évek pályázati lehetőségeit, forrásait (OTKA, NKFIH) kihasználva megtörténetek az első lépések afelé, hogy a CAO-ECE kompatibilissé váljon a hasonló célokat követő nemzetközi gregorián adatbázisokkal, s így a nemzetközi kutatás számára is elérhető és használható legyen. Mai internetes állapotában a CAO-ECE – hasonlóan a miseforrásokat földolgozó GRADUALIA adatbázishoz – a 2015-ben útjára indított Hungarian Chant Database rendszerébe tagozódik, amely viszont az európai gregorián énekkészlet nagyszabású nemzetközi adatbázis-hálózatához, a CANTUSINDEX-hez csatlakozik.

Cao Ece02